Same riječi govore sve – Cjeloživotno učenje

Obrazovanje – osnovno i srednje, obuka, doobuka, kvalifikacija, prekvalifikacija i praksa.

Seminari, konferencije, menadžerski alati ( za svaku firmu pojedinačno), organizacijski modeli, vještine, vođenje i upravljanje.

UPIS

Pogledajte informacije o upisu

1

PROGRAMI

Pronađite idealan program za sebe

2

CERTIFIKATI

Certifikati koje možete dobiti

3

IZABERITE PROGRAM

Izaberite neki od naših nastavnih planova i programa.

IT NASTAVNI PLAN
  • Škola računara za početnike
  • Projektovanje Baza podataka – SQL

  • Škola programiranja

  • Škola Web programiranja

  • Škola Web dizajna

  • Škola Grafičkog dizajna

JEZIČNI NASTAVNI PLAN
  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

Zašto nam se pridružiti?

centar za obrazovanje

Cjeloživotno učenje

Centar vrši obrazovanje koje se organizira za lica kao cijeli skup procesa učenja, formalnih, neformalnih, u kojem lica razvijaju svoje sposobnosti, obogaćuju svoje znanje i unapređuju svoje tehničke ili profesionalne kvalifikacije ili ih preusmjeravaju da bi zadovoljile svoje potrebe ili potrebe svojih društava.

Formalno obrazovanje

Centar je obezbijedio učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stiče u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadležnih obrazovnih vlasti za vanredne učenike, kako bi svaki polaznik mogao završiti osnovnu ili srednju školu, a na osnovu protokola o saradnji TRI-D centra i škola.

Neformalno obrazovanje

U okviru centra je organizovan proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima, koji se odvija neovisno od službenog (formalnog) sistema obrazovanja i obično ne vodi sticanju službenih potvrda (diploma i kvalifikacija).

Dokvalifikacija

Centar je obezbijedio dodatno stručno obrazovanje prema posebno utvrđenim diferenciranim programima, radi sticanja višeg stepena kvalifikacije u okviru istog zanimanja, kao i moguće dalje usavršavanje.

Prekvalifikacija

Centar u saradnji sa obrazovnim institucijama sprovodi obrazovanje i osposobljavanje lica koje je već prethodno steklo neko stručno zvanje odnosno zanimanje, omogućava da stekne nove kompetencije za obavljanje novog zanimanja ili nove profesionalne djelatnosti i dodatne vještine iz srodnih oblasti.

Osposobljavanje

Centar je posebnu pažnju usmjerio na osposobljavanje lica nakon procesa obrazovanja kako bi se maksimalno spremni uključili u rad nakon završene osnovne škole, za obavljanje jednostavnih i manje složenih poslova određenog zanimanja.

Inkluzivno obrazovanje

Centar smatra da pravo na obrazovanje ima svako lice tokom cijelog života, a posebno pravo imaju lica sa posebnim obrazovnim potrebama, na uključivanje u redovnu nastavu, kao i pravo nadarene djece na maksimalni razvoj njihovog potencijala i mogućeg usavršavanja, kroz poslovne zadatke određenih i njima dostupnih, poslovnih zadataka.

Specijalizacija

Centar radi na detaljnim analizama posla kroz koje se diferenciraju jasni poslovi i zadaci, a na osnovu kojeg predlažemo sistematizaciju radnih mjesta i u okviru toga jasne obuke za specijalizacije pojedinih radnih mjesta, a u okviru istog zanimanja radi sticanja posebnih znanja i vještina neophodnih za određene poslove.

Usavršavanje

Centar, kroz gore navedene aktivnosti, ima alate koji mogu da se koriste za viši nivo znanja menadžera odnosno njihovo usavršavanje kroz obuke, seminare i konferencije.

Razvoj vještina

U okviru centra postoji edukacioni tim za primjenu, implementaciju i moguću primjenu znanja i korištenja principa „znati kako“ da se izvrši određeni zadatak i da se riješi problem.

Hoću da znam koliko vrijedim!

Cjeloživotno učenje i obrazovanje, prekvalifikacija, obuka i doobuka kadrova...
O NAMA
2
NASTAVNI PLANOVI
8
KURSEVI
0
PREDAVANJA
15
STUDENATA